4 (of 4 published available) for Earth and Environmental Sciences with keyword Slab breakoff clear keyword filter. (source: University of St Andrews PURE)
Please click title of any item for full details

Raising the Gangdese Mountains in southern Tibet Di-Cheng Zhu, Qing Wang, Peter Anthony Cawood, Zhi-Dan Zhao, Xuan-Xue Mo
2017
Tectonics and crustal evolution Chris Hawkesworth, Peter Anthony Cawood, Bruno Dhuime
2016
Eocene magmatic processes and crustal thickening in southern Tibet Qing Wang, Di-Cheng Zhu, Peter Anthony Cawood, Zhi-Dan Zhao, Sheng-Ao Liu, Sun-Lin Chung, Liang-Liang Zhang, Dong Liu, Yuan-Chuan Zheng, Jin-Gen Dai
2015
Magmatic record of India-Asia collision Di-Cheng Zhu, Qing Wang, Zhi-Dan Zhao, Sun-Lin Chung, Peter Anthony Cawood, Yaoling Niu, Sheng-Ao Liu, Fu-Yuan Wu, Xuan-Xue Mo
2015

X